Dla tych, którzy cenią profesjonalizm

Ochrona plików

Bezpieczeństwo plików.
Kontrola i ochrona kluczowych plików.
Najnowocześniejsze produkty bezpieczeństwa plików Imperva SecureSphere:
Kontrola dostępu do plików zapewniająca bezpieczeństwo, zgodność z normami oraz efektywność procesów IT
Identyfikowanie użytkowników posiadających zbyt duże uprawnienia oraz udostępnianie kompleksowego przeglądu praw dostępu do plików
Mapowanie plików do właścicieli danych
Sygnalizowanie lub blokowanie żądań dostępu naruszających politykę korporacyjną dotyczącą bezpieczeństwa plików
Zgodność z normami i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa oraz zaawansowane narzędzia analityczne i raportowania
Wiodące mechanizmy kontroli i ochrony plików
Konwencjonalne podejście do kontroli plików i zarządzania prawami dostępu nie spełnia oczekiwań większości organizacji. Narzędzia administracyjne firm trzecich i inne powszechnie wykorzystywane rozwiązania, takie jak grupy usług katalogowych oraz mechanizmy nadzorowania plików wbudowane w systemy operacyjne, nie nadążają za zmianami organizacyjnymi lub nie są w stanie poradzić sobie z objętością i przyrostem niestrukturalnych danych.
Produkty bezpieczeństwa plików Imperva SecureSphere zapewniają mechanizmy monitorowania i kontrolowania plików, procesy bezpieczeństwa oraz zarządzania prawami użytkowników dla plików przechowywanych na serwerach oraz sieciowych pamięciach masowych (NAS). SecureSphere kontroluje wszystkie ścieżki dostępu do plików w celu ustalenia, kto jest ich właścicielem i kto z nich korzysta. Zabezpiecza poufne pliki danych, sygnalizując lub opcjonalnie blokując nieautoryzowany dostęp. Przyspiesza procesy śledcze poprzez zastosowanie przejrzystych i adekwatnych mechanizmów raportujących i analitycznych. Co więcej, w przeciwieństwie do wbudowanych rozwiązań kontrolujących, SecureSphere nadzoruje dostęp do plików, nie wpływając przy tym na wydajność serwera plików.
Produkty:
SecureSphere File Activity Monitoring
SecureSphere File Firewall
User Rights Management for Files
1a
Kontrola dostępu do plików bez negatywnego wpływu na kluczowe systemy.
SecureSphere nieustannie monitoruje i kontroluje w czasie rzeczywistym wszystkie operacje wykonywane na plikach, nie ograniczając przy tym wydajności i dostępności serwera plików. SecureSphere udostępnia szczegółowe informacje dotyczące nazwy użytkownika, pliku do którego uzyskiwany jest dostęp, folderu macierzystego, czasu dostępu, operacji wykonanej i innych. Aby zapewnić podział obowiązków informacje te przechowywane są w zewnętrznym, zabezpieczonym repozytorium i udostępniane poprzez widok „tylko do odczytu” na podstawie opartego na rolach mechanizmu dostępowego.
Kontrola praw dostępu użytkownika do poufnych plików.
SecureSphere identyfi kuje prawa dostępu użytkownika i ułatwia kompleksową ich ocenę w celu upewnienia się, że dostęp uzyskiwany do poufnych plików posiada podstawę biznesową. Upraszcza kontrolę konsolidując i raportując prawa dostępowe użytkowników dla wszystkich serwerów plików i urządzeń NAS. SecureSphere przyspiesza cykl oceny praw dostępu poprzez:
Identyfikowanie użytkowników posiadających dostęp do poufnych danych objętych podwyższonym ryzykiem
Oznaczanie użytkowników posiadających zbyt duże uprawnienia dostępowe
Wykrywanie użytkowników nieaktywnych i niewykorzystywanych praw dostępu
Zapewnienie narzędzi organizujących przegląd praw dostępu
Sygnalizowanie lub blokowanie w czasie rzeczywistym aktywności odbiegającej od przyjętego modelu.
SecureSphere File Firewall zapewnia ochronę plików poprzez blokowanie lub sygnalizowanie dostępu, który odbiega od polityki korporacyjnej. Bazując na regułach polityki, mechanizmy blokujące umożliwiają administratorom przeciwdziałanie błędom pojawiającym się na poziomie list kontroli dostępu. Elastyczny szablon tworzenia reguł umożliwia ich defi niowanie, biorąc pod uwagę szereg kryteriów, takich jak metadane plików, kontekst organizacyjny, aktywność dostępową oraz klasyfikację danych, a następnie podejmują działania, gdy zaobserwowane zostaną niepożądane zachowania.
Identyfi kowanie właścicieli danych przy zarządzaniu polityką.
SecureSphere identyfi kuje właścicieli danych poprzez analizę wykorzystania plików i folderów. Identyfi kowanie właścicieli danych ma kluczowe znaczenie dla zgodności z normami bezpieczeństwa oraz procesów IT, ponieważ znają oni znaczenie swoich danych dla procesów biznesowych oraz wiedzą jak powinny być one zarządzane i chronione.
Reagowanie na incydenty naruszające bezpieczeństwo i ich analiza.
SecureSphere zapewnia interaktywne mechanizmy analityczne, które za pomocą kilku kliknięć pozwalają zobrazować aktywność na plikach danych oraz prawa dostępowe użytkowników. Personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo, zgodność z normami oraz nadzór może wykorzystać powyższe narzędzia analityczne w celu identyfikowania trendów, wzorców oraz ryzyka związanego z aktywnością na plikach oraz prawami użytkowników. Interaktywne narzędzia analityczne pozwalają uprościć procesy śledcze i precyzyjnie wskazać incydenty naruszające bezpieczeństwo.
Szybkie i efektywne udokumentowanie zgodności z normami za pomocą raportów graficznych
SecureSphere udostępnia bogate funkcje grafi cznego raportowania umożliwiające firmom ocenę ryzyka oraz udokumentowanie zgodności z normami, takimi jak: SOX, PCI,
HIPAA oraz innymi prawami dotyczącymi ochrony danych. Raporty mogą być udostępniane na żądanie lub planowane i rozpowszechniane w regularnych odstępach czasu. Interfejs udostępniający dane w czasie rzeczywistym zapewnia kompleksowy wgląd w zdarzenia naruszające bezpieczeństwo. Platforma raportująca SecureSphere w natychmiastowy sposób obrazuje dane istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, zgodności z normami oraz zarządzania prawami dostępu.
Wzrost efektywności procesów IT.
SecureSphere pozwala na wydajniejszą pracę administratorom zajmującym się systemem Windows, przechowywaniem danych oraz usługami katalogowymi. Monitorowanie aktywności plików umożliwia:
Udzielanie praw dostępu przy wykorzystaniu aktualnego i precyzyjnego przeglądu właścicieli danych oraz udzielonych pozwoleń
Identyfi kowanie plików, które od dłuższego czasu nie były wykorzystywane
Przyspieszanie migracji danych oraz konsolidacji domen usług katalogowych w oparciu o informacje dotyczące właścicieli danych, kont nieaktywnych oraz niewykorzystywanych danych
Upraszczanie przeglądu praw użytkowników podczas migracji i konsolidacji projektów
Zgodność z normami PCI, SOX oraz HIPAA.
SecureSphere pomaga organizacjom w wypełnieniu różnorodnych wymogów zgodności z regulacjami, w tym PCI DSS, SOX oraz HIPAA.
Spełnia 8 z 12 wymogów PCI, w tym sekcje 10, 7 oraz 8.5
Spełnia wymogi zgodności dotyczące nadzoru finansowego, w tym sekcje 302 i 404 regulacji SOX
Spełnia wymogi sekcji 160.103 oraz 164.312(b) normy HIPAA
Egzekwuje podział obowiązków
Zapewnia spójność danych dotyczących kontroli
Wykrywa nieautoryzowany dostęp do danych finansowych oraz informacji dotyczących posiadaczy kart płatniczych
Udostępnia predefiniowane raporty upraszczające procesy spełniania norm
2
Nieinwazyjne wdrożenie i najwyższy poziom wydajności.
Urządzenia fizyczne: zapewniają wielogigabitową przepustowość przy opóźnieniach poniżej jednej milisekundy
Urządzenia wirtualne: zapewniają adaptowalny, niezawodny, prosty w obsłudze system bezpieczeństwa, rozwijający się wraz z Twoim biznesem
Zaufaj liderowi w dziedzinie bezpieczeństwa danych.
SecureSphere oferuje najlepsze w swojej klasie standardy kontroli plików i zarządzania prawami użytkowników, które poprawiają zgodność z normami, ulepszają system bezpieczeństwa oraz upraszczają procesy operacyjne w sferze IT. Wykorzystując potężną, scentralizowaną platformę zarządzania i raportowania, SecureSphere może sprostać wymaganiom jakiegokolwiek środowiska – od małej organizacji wykorzystującej pojedynczy serwer plików, po duże przedsiębiorstwo posiadające centra danych w różnych lokalizacjach geograficznych. SecureSphere zapewnia niezrównane bezpieczeństwo danych, chroniąc aplikacje webowe, bazy danych oraz pliki.
Elastyczne tryby wdrożenia inline oraz non-inline umożliwiają prostą instalację bez potrzeby wprowadzania zmian w serwerach plików, systemach NAS, aplikacjach oraz w sieci
Wdrożenie:
Monitorowanie sieci w trybie non-inline: Monitorowanie aktywności bez wpływu na wydajność
i dostępność bazy danych
Przejrzysta ochrona inline: Wdrożenie typu drop-in oraz wysokie parametry wydajności
1c
Pakiet Imperva SecureSphere Security.
Pakiet SecureSphere Data Security Suite jest wiodącym na rynku rozwiązaniem zapewniającym ochronę danych i zgodność z normami oraz regulacjami prawnymi. SecureSphere zabezpiecza kluczowe dane przed atakami i wewnętrznymi nadużyciami, zapewnia szybką i ekonomiczną drogę do pełnej zgodności z regulacjami i wdraża powtarzalny proces zarządzania ryzykiem.
4
Baza danych
Database Activity Monitoring
Pełna kontrola i wgląd w użytkowanie baz danych
Database Firewall
Monitoring aktywności i ochrona w czasie rzeczywistym dla kluczowych baz danych
Discovery and Assessment Server
Ocena słabych punktów, zarządzanie konfi guracją i klasyfi kacja danych dla baz
User Rights Management for Databases
Przegląd i zarządzanie prawami dostępu użytkownika do kluczowych baz danych
ADC Insights
Predefi niowane opcje raportowania i reguły dla zgodności oraz bezpieczeństwa
aplikacji SAP, Oracle EBS i PeopleSoft
Plik
File Activity Monitoring
Pełna kontrola i wgląd w użytkowanie danych z plików
File Firewall
Monitoring aktywności i ochrona dla kluczowych plików
User Rights Management for Files
Przegląd i zarządzanie prawami dostępu użytkownika do kluczowych plików
Środowisko Web
Web Application Firewall
Skuteczna, zautomatyzowana ochrona przeciwko zagrożeniom płynącym z sieci
ThreatRadar
Pionierska w branży ochrona aplikacji webowych oparta na systemie reputacji

Comments are closed.

 • ramsdatalogocien

 • Rams Data SP Z O.O.

  Adres
  ul. Sęczkowa 27e
  03-986 Warszawa

  Telefon
  tel./faks +48 22 671 24 89
  tel. Kom +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl

 • Contact (English)

  Address
  Sęczkowa 27e street
  03-986 Warsaw, Poland

  Phone
  phone/fax: +48 22 671 24 89
  mobile: +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl