Dla tych, którzy cenią profesjonalizm

Ochrona baz danych

Bezpieczeństwo baz danych.
Najlepsze w swojej klasie produkty bezpieczeństwa baz danych Imperva SecureSphere:
Kontrola dostępu do poufnych danych
Sygnalizowanie i blokowanie w czasie rzeczywistym ataków i nieautoryzowanych działań, których celem są bazy danych
Wykrywanie słabych punktów w architekturze baz danych i system wirtualnych poprawek
Identyfi kowanie użytkowników posiadających zbyt duże uprawnienia oraz użytkowników nieaktywnych, jak również udostępnianie pełnego przeglądu praw dostępu
Przyspieszenie procesów reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa oraz procesów śledczych dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik analitycznych
Najlepsze w swojej klasie mechanizmy kontroli i ochrony
W bazach danych przechowywane są niezwykle cenne, poufne dane. Zwiększająca się liczba wytycznych dotyczących zgodności z regulacjami bezpieczeństwa zmusza organizacje do wprowadzania procesów kontroli dostępu do tych poufnych danych oraz do ochrony ich przed atakami i nadużyciami.
Wielokrotnie nagradzane produkty bezpieczeństwa baz danych Imperva SecureSphere automatyzują procesy kontroli baz danych i natychmiastowo identyfi kują ataki, działania niepożądane oraz nadużycia. W połączeniu z produktami bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz produktami bezpieczeństwa plików fi rmy Imperva, pakiet SecureSphere jest naturalnym wyborem w zabezpieczaniu poufnych danych biznesowych.
Produkty:
SecureSphere Database Activity Monitoring
SecureSphere Database Firewall
SecureSphere Discovery and Assessment Server
User Rights Management for Databases
ADC Insights
1a
Ciągła kontrola sposobów wykorzystania poufnych danych.
SecureSphere nieustannie monitoruje i kontroluje w czasie rzeczywistym wszystkie operacje wykonywane na bazach danych, dostarczając szczegółowych informacji na temat tego, „kto, co, kiedy, gdzie oraz jak” wykorzystuje. SecureSphere kontroluje użytkowników uprzywilejowanych, którzy uzyskują dostęp do serwera w sposób bezpośredni, jak również użytkowników nieuprzywilejowanych łączących się z serwerem za pośrednictwem różnych aplikacji. SecureSphere monitoruje również odpowiedzi baz danych w kontekście wycieku poufnych informacji oraz naruszeń bezpieczeństwa.
Procesy analityczne w badaniu incydentów naruszenia bezpieczeństwa oraz analizie śledczej.
SecureSphere zapewnia kompleksowy wgląd w działania dzięki zastosowaniu interaktywnych procesów analitycznych. Za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika SecureSphere pozwala zespołom zajmującym się bezpieczeństwem oraz administratorom baz danych szybko przeglądać, analizować i korelować aktywność baz danych z praktycznie każdej perspektywy, bez potrzeby stosowania skryptów SQL. Interaktywne procesy analityczne upraszczają analizę śledczą i umożliwiają identyfi kowanie trendów i wzorców mogących być oznakami istniejących zagrożeń.
Wykrywanie nieautoryzowanego dostępu i nadużyć.
SecureSphere identyfi kuje standardowe modele uzyskiwania dostępu do danych przez użytkowników za pomocą oczekującej na opatentowanie technologii Dynamic Profi ling. Ustala ona linię bazową wszelkiej aktywności użytkownika, w tym DML, DDL, DCL, aktywności read-only (SELECT) oraz wykorzystania procedur składowanych. SecureSphere wykrywa rozbieżności ze standardowym modelem pojawiające się w momencie wysyłania przez użytkowników nieoczekiwanych zapytań, a następnie sygnalizuje lub blokuje użytkowników naruszających politykę kontrolującą dostęp. Użytkownicy dokonujący nieautoryzowanych żądań SQL mogą ponadto zostać poddani kwarantannie do momentu, gdy posiadane przez nich prawa dostępu przejdą ponowną ocenę i uzyskają autoryzację.
Blokowanie w czasie rzeczywistym ataków typu SQL Injection, DoS i innych.
Selektywnie kontrolując dostęp do danych wrażliwych, SecureSphere monitoruje również w czasie rzeczywistym aktywność na bazach danych w celu wykrycia wycieku danych, nieautoryzowanych operacji SQL oraz ataków wykorzystujących podatności protokołów i systemów operacyjnych. SecureSphere może sygnalizować oraz opcjonalnie blokować złośliwe ataki, bez względu na to czy zapoczątkowane zostały one przez aplikację czy też uprzywilejowanego użytkownika, w sieci czy też na serwerze bazy danych.
Egzekwowanie polityki, uproszczone mechanizmy raportowania zgodności z normami.
SecureSphere zawiera kompletny zestaw predefi niowanych, edytowalnych reguł polityki bezpieczeństwa i kontroli. Dostępne „z pudełka” funkcje kontrolujące takie aplikacje biznesowe jak: SAP, Oracle EBS oraz PeopleSoft, jak również mechanizmy zapewniające zgodność z regulacjami SOX, PCI DSS oraz HIPAA, pozwalają zaoszczędzić czas przeznaczony na wdrożenie i spełnienie wymagań norm i regulacji. Alarmy bezpieczeństwa mogą być wysyłane do systemów SIEM, systemów ticketowych oraz rozwiązań fi rm trzecich, upraszczając w ten sposób procesy biznesowe.
Klasyfikowanie kontrolowanych danych w celu zapewnienia ochrony oraz zgodności z normami.
Dzięki zastosowaniu automatycznych mechanizmów wykrywania i klasyfikacji poufnych danych SecureSphere wykrywa wszystkie systemy baz danych objęte projektami bezpieczeństwa i zgodności z normami. Połączenie mechanizmów wykrywania i klasyfikacji z oceną słabych punktów umożliwia organizacjom zwiększanie priorytetu działań mających na celu ich likwidowanie.
Ocena słabych punktów i system wirtualnych poprawek w architekturze baz danych.
Wykorzystując ponad tysiąc gotowych analiz słabych punktów w konfiguracji, bazach danych oraz platformie, SecureSphere pomaga organizacjom w ich identyfikacji i eliminacji. System wirtualnych poprawek SecureSphere może blokować próby wykorzystania wykrytych słabych punktów, zapewniając tym samym natychmiastową ochronę. Technologia ta ogranicza do minimum czas, w którym system wystawiony jest na ataki, jak również znacząco zmniejsza ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych podczas testowania i dostarczania poprawek do baz danych.
Efektywne zarządzania prawami użytkowników dla wszystkich baz danych.
SecureSphere automatycznie gromadzi informacje na temat praw użytkowników dla heterogenicznych baz danych. Dzięki systemowi zarządzania prawami użytkowników, organizacje mogą korzystać z automatycznego procesu ich przeglądania, identyfikacji użytkowników posiadających zbyt duże uprawnienia oraz wykazywania zgodności z regulacjami takimi jak: SOX, PCI 7 oraz PCI 8.5.
Kontrola lokalna i ochrona baz danych z wykorzystaniem aplikacji agentów.
Aby zapewnić kompletną widoczność oraz kontrolę wszelkiej aktywności użytkownika SecureSphere rozszerza swoje funkcje monitorujące, nadzorujące i egzekwujące o serwery hosta. Aplikacje agentów SecureSphere nadzorują aktywność baz danych i zabezpieczają poufne dane przy minimalnym wpływie na wydajność serwera.
Spełnianie wymogów zgodności.
SecureSphere pomaga organizacjom w wypełnieniu różnorodnych wymogów zgodności z regulacjami takimi jak: PCI DSS, SOX oraz HIPAA.
Spełnia 8 z 12 wymogów PCI, w tym sekcje 10, 7 oraz 8.5
Spełnia wymogi zgodności dotyczące nadzoru fi nansowego, w tym sekcje 302 i 404 regulacji SOX
Egzekwuje podział obowiązków
Zapewnia spójność danych dotyczących nadzoru
Wykrywa nieautoryzowany dostęp do danych fi nansowych oraz informacji o posiadaczach kart płatniczych
Udostępnia predefiniowane raporty upraszczające procesy spełniania norm zgodności
2
Nieinwazyjne wdrożenie i ultra wysoka wydajność.
Urządzenia fizyczne: Zapewniają wielogigabitową wydajność i opóźnienia poniżej jednej milisekundy
Urządzenia wirtualne: Zapewniają adaptacyjny, niezawodny i prosty w obsłudze system bezpieczeństwa
Niezrównane standardy bezpieczeństwa danych oraz zgodności z normami.
Dzięki zastosowaniu wiodących rozwiązań kontrolowania baz danych oraz zapewniania ochrony w czasie rzeczywistym SecureSphere obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa baz danych oraz zgodności z normami bez negatywnego wpływu na ich wydajność lub dostępność. Dzięki wielowarstwowej architekturze SecureSphere stanowi skalowalne rozwiązanie, które może zostać dostosowane do najbardziej skomplikowanych systemów baz danych. Biorąc pod uwagę zautomatyzowane procesy bezpieczeństwa i zgodności z normami, nie jest niespodzianką, że tysiące organizacji wybiera Imperva SecureSphere, aby chronić swoje najcenniejsze zasoby.
Wdrożenie:
Monitorowanie sieci w trybie non-inline: Monitorowanie aktywności bez wpływu na wydajność
i dostępność bazy danych
P rzejrzysta ochrona w trybie inline: Wdrożenie typu drop-in oraz wysokie parametry wydajność
Monitorowanie za pośrednictwem agenta: Lekki agent w postaci oprogramowania monitorującego
bezpośrednią uprzywilejowaną aktywność oraz ruch sieciowy
Gromadzenie logów: Wykorzystanie plików z logami baz danych firm trzecich dla zastosowania heterogenicznych procesów analitycznych, ostrzeżeń oraz mechanizmów raportowania
Obsługiwane platformy baz danych: Oracle, Microsoft SQL, IBM DB2 (w tym DB2 dla z/OS i DB2/400), Informix, Sybase, MySQL, Teradata, oraz Netezza
1ob
Pakiet Imperva SecureSphere Security.
Pakiet SecureSphere Data Security Suite jest wiodącym na rynku rozwiązaniem zapewniającym ochronę danych i zgodność z normami oraz regulacjami prawnymi. SecureSphere zabezpiecza kluczowe dane przed atakami i wewnętrznymi nadużyciami, zapewnia szybką i ekonomiczną drogę do pełnej zgodności z regulacjami i wdraża powtarzalny proces zarządzania ryzykiem.
4
Baza danych
Database Activity Monitoring
Pełna kontrola i wgląd w użytkowanie baz danych
Database Firewall
Monitoring aktywności i ochrona w czasie rzeczywistym dla kluczowych baz danych
Discovery and Assessment Server
Ocena słabych punktów, zarządzanie konfi guracją i klasyfi kacja danych dla baz
User Rights Management for Databases
Przegląd i zarządzanie prawami dostępu użytkownika do kluczowych baz danych
ADC Insights
Predefi niowane opcje raportowania i reguły dla zgodności oraz bezpieczeństwa
aplikacji SAP, Oracle EBS i PeopleSoft
Plik
File Activity Monitoring
Pełna kontrola i wgląd w użytkowanie danych z plików
File Firewall
Monitoring aktywności i ochrona dla kluczowych plików
User Rights Management for Files
Przegląd i zarządzanie prawami dostępu użytkownika do kluczowych plików
Środowisko Web
Web Application Firewall
Skuteczna, zautomatyzowana ochrona przeciwko zagrożeniom płynącym z sieci
ThreatRadar
Pionierska w branży ochrona aplikacji webowych oparta na systemie reputacji

Comments are closed.

 • ramsdatalogocien

 • Rams Data SP Z O.O.

  Adres
  ul. Sęczkowa 27e
  03-986 Warszawa

  Telefon
  tel./faks +48 22 671 24 89
  tel. Kom +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl

 • Contact (English)

  Address
  Sęczkowa 27e street
  03-986 Warsaw, Poland

  Phone
  phone/fax: +48 22 671 24 89
  mobile: +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl